Would iron spin state affect the Earth’s deep carbon cycle?

Journal: Phys. Rev. B 103, 054401 (2021)

Authors: Han Hsu, Christian P. Crisostomo, Wenzhong Wang, and Zhongqing Wu

Probing Cell Wall Growth

Journal: Nature Communications, 12, 2160 (2021)

Authors: Yi-Jen Sun, Fan Bai, An-Chi Luo, Xiang-Yu Zhuang, Tsai-Shun Lin, Yu-Cheng Sung, Yu-Ling Shih & Chien-Jung Lo

An Intuitive Geometric Picture of Quantum Mechanics with Noncommutative Values for Observables

Journal: Results in Physics 19, 103636 (2020)

Authors: Otto C.W. Kong

IR spectrum

Photon deceleration in plasma wakes generates single-cycle relativistic tunable infrared pulses

Journal: Nature Communications 11, 2787 (2020)

Authors: Zan Nie, Chih-Hao Pai, Jie Zhang, Xiaonan Ning, Jianfei Hua, Yunxiao He, Yipeng Wu, Qianqian Su, Shuang Liu, Yue Ma, Zhi Cheng, Wei Lu, Hsu-Hsin Chu, Jyhpyng Wang, Chaojie Zhang, Warren B. Mori, and Chan Joshi

X-ray processing of a realistic ice mantle can explain the gas abundances in protoplanetary disks

Journal: Proceedings of the National Academy of Sciences, 117, 16149 (2020)

Authors: A. Ciaravella*, G. M. Muñoz Caro, A. Jiménez-Escobar, C. Cecchi-Pestellini, L.-C. Hsiao, C.-H. Huang, and Y.-J. Chen*

More then the molecular currency

Journal: Molecular Cell, 73, 143-156 (2019)

Authors: Yingying Pu, Yingxing Li, Xin Jin, Tian Tian, Qi Ma, Ziyi Zhao, Ssu-yuan Lin, Zhanghua Chen, Binghui Li, Guang Yao, Mark C. Leake, Chien-Jung Lo, and Fan Bai