Vibrational predissociation in the bending levels of the à state of C3Ar

Vibrational predissociation in the bending levels of the à state of C3Ar

2022-03-02

Journal: The Journal of Chemical Physics

Authors: Yi-Jen Wang and Yen-Chu Hsu

GWTC-3 Catalog and O3b Bulk Strain Data Release

GWTC-3 Catalog and O3b Bulk Strain Data Release

2021-11-09

Journal: LIGO Caltech

Authors: Yuki Inoue

Synthesis of Complex Organic Molecules in Soft X-Ray Irradiated Ices

Synthesis of Complex Organic Molecules in Soft X-Ray Irradiated Ices

2021-07-13

Journal: Astrophy. J., 879, 21 (2019)

Authors: A. Ciaravella, A. Jiménez-Escobar, C. Cecchi-Pestellini, C. H. Huang, N. E. Sie, G. M. Muñoz Caro, and Y. J. Chen

Group Theoretical Approach to Pseudo-Hermitian Quantum Mechanics with Lorentz Covariance and c → (infinity) Limit

Group Theoretical Approach to Pseudo-Hermitian Quantum Mechanics with Lorentz Covariance and c → (infinity) Limit

2021-07-09

Journal: Symmetry 13, 22 (2021)

Authors: Suzana Bedic, Otto C. W. Kong, and Hock King Ting

Shift a laser beam back and forth to exchange heat and work in thermodynamics

Shift a laser beam back and forth to exchange heat and work in thermodynamics

2021-06-22

Journal: Scientific Reports 11, 4394 (2021)

Authors: John A. C. Albay, Zhi-Yi Zhou, Cheng-Hung Chang, and Yonggun Jun

Would iron spin state affect the Earth’s deep carbon cycle?

Would iron spin state affect the Earth’s deep carbon cycle?

2021-05-19

Journal: Phys. Rev. B 103, 054401 (2021)

Authors: Han Hsu, Christian P. Crisostomo, Wenzhong Wang, and Zhongqing Wu

Probing Cell Wall Growth

Probing Cell Wall Growth

2021-04-14

Journal: Nature Communications, 12, 2160 (2021)

Authors: Yi-Jen Sun, Fan Bai, An-Chi Luo, Xiang-Yu Zhuang, Tsai-Shun Lin, Yu-Cheng Sung, Yu-Ling Shih & Chien-Jung Lo

An Intuitive Geometric Picture of Quantum Mechanics with Noncommutative Values for Observables

An Intuitive Geometric Picture of Quantum Mechanics with Noncommutative Values for Observables

2021-04-12

Journal: Results in Physics 19, 103636 (2020)

Authors: Otto C.W. Kong

Electron impacts on pure carbon monoxide ices

Electron impacts on pure carbon monoxide ices

2020-07-13

Journal: Astrophy. J., 889, 57 (2020)

Authors: C.-H. Huang, A. Ciaravella, C. Cecchi-Pestellini, A. Jiménez-Escobar, L.-C. Hsiao, C.-C. Huang, P.-C. Chen, N.-E. Sie, and Y.-J. Chen

Photon deceleration in plasma wakes generates single-cycle relativistic tunable infrared pulses

Photon deceleration in plasma wakes generates single-cycle relativistic tunable infrared pulses

2020-02-08

Journal: Nature Communications 11, 2787 (2020)

Authors: Zan Nie, Chih-Hao Pai, Jie Zhang, Xiaonan Ning, Jianfei Hua, Yunxiao He, Yipeng Wu, Qianqian Su, Shuang Liu, Yue Ma, Zhi Cheng, Wei Lu, Hsu-Hsin Chu, Jyhpyng Wang, Chaojie Zhang, Warren B. Mori, and Chan Joshi