Shift a laser beam back and forth to exchange heat and work in thermodynamics

Shift a laser beam back and forth to exchange heat and work in thermodynamics

2021-06-22

Journal: Scientific Reports 11, 4394 (2021)

Authors: John A. C. Albay, Zhi-Yi Zhou, Cheng-Hung Chang, and Yonggun Jun

Would iron spin state affect the Earth’s deep carbon cycle?

Would iron spin state affect the Earth’s deep carbon cycle?

2021-05-19

Journal: Phys. Rev. B 103, 054401 (2021)

Authors: Han Hsu, Christian P. Crisostomo, Wenzhong Wang, and Zhongqing Wu

Probing Cell Wall Growth

Probing Cell Wall Growth

2021-04-14

Journal: Nature Communications, 12, 2160 (2021)

Authors: Yi-Jen Sun, Fan Bai, An-Chi Luo, Xiang-Yu Zhuang, Tsai-Shun Lin, Yu-Cheng Sung, Yu-Ling Shih & Chien-Jung Lo

An Intuitive Geometric Picture of Quantum Mechanics with Noncommutative Values for Observables

An Intuitive Geometric Picture of Quantum Mechanics with Noncommutative Values for Observables

2021-04-12

Journal: Results in Physics 19, 103636 (2020)

Authors: Otto C.W. Kong

Photon deceleration in plasma wakes generates single-cycle relativistic tunable infrared pulses

Photon deceleration in plasma wakes generates single-cycle relativistic tunable infrared pulses

2020-02-08

Journal: Nature Communications 11, 2787 (2020)

Authors: Zan Nie, Chih-Hao Pai, Jie Zhang, Xiaonan Ning, Jianfei Hua, Yunxiao He, Yipeng Wu, Qianqian Su, Shuang Liu, Yue Ma, Zhi Cheng, Wei Lu, Hsu-Hsin Chu, Jyhpyng Wang, Chaojie Zhang, Warren B. Mori, and Chan Joshi

X-ray processing of a realistic ice mantle can explain the gas abundances in protoplanetary disks

X-ray processing of a realistic ice mantle can explain the gas abundances in protoplanetary disks

2020-01-27

Journal: Proceedings of the National Academy of Sciences, 117, 16149 (2020)

Authors: A. Ciaravella*, G. M. Muñoz Caro, A. Jiménez-Escobar, C. Cecchi-Pestellini, L.-C. Hsiao, C.-H. Huang, and Y.-J. Chen*

More then the molecular currency

More then the molecular currency

2019-10-13

Journal: Molecular Cell, 73, 143-156 (2019)

Authors: Yingying Pu, Yingxing Li, Xin Jin, Tian Tian, Qi Ma, Ziyi Zhao, Ssu-yuan Lin, Zhanghua Chen, Binghui Li, Guang Yao, Mark C. Leake, Chien-Jung Lo, and Fan Bai

Enhancement of laser-driven betatron X-rays by a density-depressed plasma structure

Enhancement of laser-driven betatron X-rays by a density-depressed plasma structure

2019-01-27

Journal: Plasma Physics and Controlled Fusion, 61, 035003 (2019)

Authors: B. Guo, Z. Cheng, S. Liu, X.-N. Ning, J. Zhang, C.-H. Pai, J.-F. Hua, H.-H. Chu, J. Wang, and W. Lu

High-resolution phase-contrast imaging of biological specimens using a stable betatron X-ray source in the multiple-exposure mode

High-resolution phase-contrast imaging of biological specimens using a stable betatron X-ray source in the multiple-exposure mode

2019-01-27

Journal: Scientific Reports 9, 7796 (2019)

Authors: Bo Guo, Xiaohui Zhang, Jie Zhang, Jianfei Hua, Chih-Hao Pai, Chaojie Zhang, Hsu-Hsin Chu, Warren Mori, Chan Joshi, Jyhpyng Wang, and Wei Lu

A new 4Σ − a4Π electronic transition of ScC in the near infra-red

A new 4Σ − a4Π electronic transition of ScC in the near infra-red

2019-01-27

Journal: Journal of Molecular Spectroscopy 361, 40-46 (2019)

Authors: Chiao-Wei Chen, Anthony J. Merer, and Yen-Chu Hsu