Generation of relativistic single-cycle mid-infrared pulses

Generation of relativistic single-cycle mid-infrared pulses

2018-10-13

Journal: Nature Photonics, 12, 489–494 (2018)

Authors: Zan Nie, Chih-Hao Pai, Jianfei Hua, Chaojie Zhang, Yipeng Wu, Yang Wan, Fei Li, Jie Zhang, Zhi Cheng, Qianqian Su, Shuang Liu, Yue Ma, Xiaonan Ning, Yunxiao He, Wei Lu, Hsu-Hsin Chu, Jyhpyng Wang, Warren B. Mori, and Chan Joshi

X-Ray Photo-Desorption of H2O:CO:NH3 Circumstellar Ice Analogs: Gas-Phase Enrichment

X-Ray Photo-Desorption of H2O:CO:NH3 Circumstellar Ice Analogs: Gas-Phase Enrichment

2018-01-27

Journal: Astrophysical Journal, 868, 73 (2018)

Authors: Yu-Jung Chen