Enhancement of laser-driven betatron X-rays by a density-depressed plasma structure

Enhancement of laser-driven betatron X-rays by a density-depressed plasma structure

Jan 27, 2019

Journal: Plasma Physics and Controlled Fusion, 61, 035003 (2019)

Authors: B. Guo, Z. Cheng, S. Liu, X.-N. Ning, J. Zhang, C.-H. Pai, J.-F. Hua, H.-H. Chu, J. Wang, and W. Lu

High-resolution phase-contrast imaging of biological specimens using a stable betatron X-ray source in the multiple-exposure mode

High-resolution phase-contrast imaging of biological specimens using a stable betatron X-ray source in the multiple-exposure mode

Jan 27, 2019

Journal: Scientific Reports 9, 7796 (2019)

Authors: Bo Guo, Xiaohui Zhang, Jie Zhang, Jianfei Hua, Chih-Hao Pai, Chaojie Zhang, Hsu-Hsin Chu, Warren Mori, Chan Joshi, Jyhpyng Wang, and Wei Lu

Generation of relativistic single-cycle mid-infrared pulses

Generation of relativistic single-cycle mid-infrared pulses

Oct 13, 2018

Journal: Nature Photonics, 12, 489–494 (2018)

Authors: Zan Nie, Chih-Hao Pai, Jianfei Hua, Chaojie Zhang, Yipeng Wu, Yang Wan, Fei Li, Jie Zhang, Zhi Cheng, Qianqian Su, Shuang Liu, Yue Ma, Xiaonan Ning, Yunxiao He, Wei Lu, Hsu-Hsin Chu, Jyhpyng Wang, Warren B. Mori, and Chan Joshi

X-Ray Photo-Desorption of H2O:CO:NH3 Circumstellar Ice Analogs: Gas-Phase Enrichment

X-Ray Photo-Desorption of H2O:CO:NH3 Circumstellar Ice Analogs: Gas-Phase Enrichment

Jan 27, 2018

Journal: Astrophysical Journal, 868, 73 (2018)

Authors: Yu-Jung Chen