High-resolution phase-contrast imaging of biological specimens using a stable betatron X-ray source in the multiple-exposure mode

Scientific Reports 9, 7796 (2019)

Bo Guo, Xiaohui Zhang, Jie Zhang, Jianfei Hua, Chih-Hao Pai, Chaojie Zhang, Hsu-Hsin Chu, Warren Mori, Chan Joshi, Jyhpyng Wang, and Wei Lu

High-resolution phase-contrast imaging of biological specimens using a stable betatron X-ray source in the multiple-exposure mode