Generation of relativistic single-cycle mid-infrared pulses

Nature Photonics, 12, 489–494 (2018)

Zan Nie, Chih-Hao Pai, Jianfei Hua, Chaojie Zhang, Yipeng Wu, Yang Wan, Fei Li, Jie Zhang, Zhi Cheng, Qianqian Su, Shuang Liu, Yue Ma, Xiaonan Ning, Yunxiao He, Wei Lu, Hsu-Hsin Chu, Jyhpyng Wang, Warren B. Mori, and Chan Joshi

Relativistic single-cycle tunable infrared pulses generated from a tailored plasma density structure

模擬研究利用電漿非線性相位調變產生單週期強場中紅外光脈衝,並進行實驗驗證。

By focusing ultrashort intense near-IR pulses into a tailored plasma density structure, relativistic single-cycle tunable infrared pulses can be generated from extreme frequency broadening.