Shu Hui Huang

Assisting Staff

Shu Hui Huang

Assisting Staff

Office
S4-208G 
Lab
S4-208G 
Office Phone
+886-3-4227151 ext 65391 
Lab Phone
+886-3-4227151 ext 65391 
Email
shhuang19770105@gmail.com